Sympatia Financie Sympatia Legal Sympatia Advisors Sympatia Financie

OBCHODNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA KLIENTSKEJ ZÓNY NA STRÁNKE MOJA.SYMPATIA.SK

Tento dokument znamená obchodné podmienky vydané spoločnosťou Sympatia Financie, o.c.p., a.s., sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO:35 842 369, IČ DPH: SK2021682025, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 2995/B (ďalej len „Sympatia“ alebo „Obchodník“), ktoré obsahujú najmä úpravu práv a povinností Sympatie a jej klientov v súvislosti s poskytovaním a využívaním elektronických služieb, a to najmä Klientskej Zóny na internetovom portáli moja.sympatia.sk, ktorej poskytovateľom je Sympatia a tiež práva a povinnosti Sympatie ako poskytovateľa a práva a povinnosti registrovaného používateľa, ktorým je klient Sympatie (ďalej len „OP“)

Vymedzenie pojmov

Dokument“ znamená

 1. listinu, tlačivo alebo písomne zachytenú informáciu, zasielanú druhej zmluvnej strane v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodickými usmerneniami orgánov verejnej správy (napr. Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií Slovenskej republiky) alebo uzatvorenou Zmluvou o riadení portfólia, alebo na ich základe, ktorej zaslanie Klientska Zóna umožňuje,
 2. akúkoľvek inú listinu, tlačivo alebo inak zachytenú informáciu, ktorú ktorákoľvek zmluvná strana vloží do Klientskej Zóny, zašle cez Klientsku Zónu druhej zmluvnej strane, generuje v Klientskej Zóne a/alebo ju v Klientskej Zóne uschová za iným účelom ako je uvedené v písmene a) tejto definície.

Klient“ znamená klient Obchodníka, ktorý ma uzatvorenú Zmluvu o elektronickej komunikácii s Obchodníkom.

Klientska Zóna“ znamená aplikáciu Obchodníka prístupnú na internete, cez softvérové vybavenie Klienta, prípadne cez mobilnú alebo inú aplikáciu, kde sú prístupné údaje Klienta alebo iné údaje a informácie určené pre Klienta a

 1. prostredníctvom ktorej sú zmluvné strany oprávnené elektronicky zasielať Dokumenty tak, aby bolo možné zachytiť obsah Dokumentu, čas odoslania Dokumentu a jednoznačne určiť osobu, ktorá Dokument odoslala,
 2. využívať ďalšie Elektronické služby.

Elektronická služba“ znamená akúkoľvek funkcionalitu, nástroj alebo aplikáciu, ktorej využitie umožňuje pre Klienta Klientska Zóna. Zoznam Elektronických služieb, ktoré sú Klientovi k dispozícii, spôsob a podmienky ich využívania oznamuje a uvádza Obchodník Klientovi v OP.

GDPR“ znamená nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení neskorších predpisov.

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí.

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí.

Prihlasovacie údaje“ znamenajú údaje o prihlasovacom mene a prihlasovacom hesle, ktoré slúžia Klientovi na účely vstupu do Klientskej Zóny, ktoré vydáva Obchodník Klientovi.

Zákon o cenných papieroch“ znamená zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí.

Zákon o účtovníctve“ znamená zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí.

Zmluva o riadení portfólia“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Obchodníkom a Klientom v zmysle ustanovenia §43 Zákona o cenných papieroch.

Zmluva o elektronickej komunikácii“ znamená zmluvu o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzatvorenú medzi Obchodníkom ako obhospodarovateľom a Klientom

I PRÍSTUP DO KLIENTSKEJ ZÓNY

 1. Klientska Zóna je určená výhradne pre Klientov Obchodníka, s ktorými má Obchodník uzatvorené platné Zmluvy o riadení portfólia. Klientska Zóna slúži výhradne pre Klientov za účelom splnenia si povinnosti obhospodarovateľa Obchodníkom.
 2. Klient sa za účelom využívania Elektronických služieb prihlasuje do Klientskej Zóny na webovej stránke Obchodníka moja.sympatia.sk alebo na prihlásenie využije iné elektronické komunikačné systémy, ktoré určí Obchodník.
 3. Na základe Zmluvy o elektronickej komunikácii Obchodník poskytne Klientovi prístup do Klientskej Zóny. Podmienkou prístupu do Klientskej Zóny je prístup Klienta na internet, ktorý si Klient zabezpečí na vlastné náklady.
 4. Obchodník poskytne Klientovi prihlasovacie údaje, ktorými sú prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo.
 5. Prihlasovacie heslo je Klientovi doručené v listinnej podobe pri podpise Zmluvy o elektronickej komunikácii v osobitnej uzatvorenej obálke.
 6. Obchodník ukončí poskytovanie elektronických služieb v Klientskej Zóne deaktiváciou prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla registrovaného Klienta v prípade ukončenia Zmluvy o elektronickej komunikácii.
 7. Prístup do Klientskej Zóny Klient získa len po prihlásení sa do Klientskej Zóny, po oboznámení sa s aktuálnym znením OP a vyjadrením súhlasu s nimi.

II DISPOZÍCIA KLIENTSKEJ ZÓNY

 1. Ak nebolo dohodnuté v Zmluve o elektronickej komunikácii inak ,Obchodník poskytuje Klientovi 24 hodín denne prístup do Klientskej Zóny, k Elektronickým službám a ku Dokumentácii, ak nie je v týchto OP uvedené inak.
 2. Obchodník je oprávnený:
  • obmedziť alebo prerušiť poskytovanie niektorej alebo všetkých Elektronických služieb a prístup do Klientskej Zóny na nevyhnutný čas z dôvodu:
   • vykonávania opráv, servisu alebo údržby zariadení, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov,
   • ak Klient porušuje tieto OP,
   • zneužívania Elektronických služieb a/alebo Klientskej Zóny Klientom alebo umožnením takého zneužívania tretej osobe,
   • týkajúceho sa bezpečnosti Klientskej Zóny alebo niektorej alebo všetkých Elektronických služieb,
   • hrozby neautorizovaného alebo podvodného použitia Klientskej Zóny alebo niektorej alebo všetkých Elektronických služieb,
   • podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia Klientskej Zóny alebo niektorej alebo všetkých Elektronických služieb,
  • deaktivovať prihlasovacie meno a heslo Klientovi v Klientskej Zóne v prípade, ak ten porušuje tieto OP.

III POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient ako registrovaný používateľ Klientskej Zóny je povinný:
  • uvádzať skutočné a pravdivé informácie o svojej osobe pri využívaní Elektronických služieb v Klientskej Zóne,
  • využívať poskytované Elektronické služby v súlade s týmito OP, právnym poriadkom Slovenskej republiky a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi normami,
  • chrániť prístupové meno a heslo pred jeho zverejnením, sprístupnením tretím osobám, či zneužitím, a pri podozrení alebo zistení ktorejkoľvek z týchto skutočností alebo iného neoprávneného použitia, je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Obchodníka,
  • oznamovať Obchodníkovi bez zbytočného odkladu zmenu údajov potrebných pre vzájomnú komunikáciu s Obchodníkom,
  • zdržiavať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie Elektronických služieb, a ani neumožniť svojím konaním takéto zneužívanie tretej osobe.
 2. Klient si je vedomý, že Obchodníkom poskytované údaje a informácie v Klientskej Zóne sú určené výhradne Klientovi. Klient je povinný s cieľom ochrany osobných údajov chrániť svoje prihlasovacie údaje a nesprístupniť tieto neoprávneným tretím osobám. Klient je povinný pri využívaní Klientskej Zóny dodržiavať základné zásady bezpečnosti vzťahujúce sa na využívanie informačných systémov, najmä neprihlasovať sa do Klientskej Zóny prostredníctvom „verejných počítačov“ v internetových kaviarňach, počítačových učebniach apod., používať na prihlásenie sa do Klientskej Zóny zložitejšie heslá (pozostávajúce minimálne z 8 znakov a z kombinácie veľkých a malých písmen a číslic), pravidelne si heslá meniť, nepoužívať heslo zadané pre Klientsku Zónu aj pre iné internetové stránky, nezaznamenávať si heslá na papier alebo iným spôsobom, ktorý by mohol viesť k odhaleniu hesla a jeho zneužitiu, po ukončení práce sa odhlásiť z Klientskej Zóny a pod.
 3. Za prípadné škody, ktoré spôsobí Klient ako registrovaný používateľ zneužitím prístupového mena a/alebo hesla, alebo jeho použitím v rozpore s týmito OP, zodpovedá Klient v plnom rozsahu.
 4. Obchodník nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo zneužitie akýchkoľvek informácií, elektronických súborov a dát umiestnených v Klientskej Zóne.
 5. Obchodník nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania Elektronických služieb v Klientskej Zóne Klientom v prípade útokov, tým sa najmä rozumie stav, keď je prístup k serveru Klientskej Zóny získaný využitím slabých miest či chýb informačného systému alebo slabých miest či chýb, ktoré sa môžu vyskytovať v službách alebo zariadeniach Obchodníka dodaných tretími osobami či subdodávateľmi. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu alebo ujmu vzniknutú v dôsledku nemožnosti využívať elektronické služby, alebo v dôsledku možnosti ich využívať v obmedzenom rozsahu, z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu, či akejkoľvek inej prekážky existujúcej na strane používateľa brániacej Obchodníkovi v riadnom poskytovaní elektronických služieb.

IV TRVANIE ZMLUVY O ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII

 1. Nadobudnutie platnosti a účinnosti Zmluvy o elektronickej komunikácii je určené priamo v Zmluve o elektronickej komunikácii, a to aj s ohľadom na príp. povinné zverejňovanie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Ak je Zmluva povinne zverejňovaná v Centrálnom registri zmlúv, Zmluvné strany podpísaním Zmluvy o elektronickej komunikácii súhlasia so zverejnením Zmluvy o elektronickej komunikácii, jej prípadných dodatkov a faktúr súvisiacich so Zmluvou o elektronickej komunikácii.
 2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
 3. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o elektronickej komunikácii v prípade svojho nesúhlasu so zmeneným znením OP, a to do 30 dní od zverejnenia nového znenia OP.

V DORUČOVANIE

 1. Obchodník aktuálne nedoručuje žiadne Dokumenty Klientovi prostredníctvom Klientskej Zóny. Obchodník doručuje všetky kategórie Dokumentov poštou alebo osobne Klientovi resp. inými prostriedkami dohodnutými s Klientom. Informácie zverejnené v Klientskej Zóne majú informatívny charakter a sú určené výhradne pre Klienta.
 2. Doručovanie Dokumentov do Klientskej Zóny nahrádza listinnú podobu doručovaných Dokumentov v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o účtovníctve a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo zmlúv uzatvorených medzi Obchodníkom a Klientom.
 3. Dokument doručený prostredníctvom Klientskej Zóny sa považuje za rovnocenný s Dokumentom zaslaným poštou na adresu trvalého pobytu, sídla, miesta podnikania alebo inú adresu dohodnutú medzi zmluvnými stranami ako adresu určenú pre doručovanie zásielok v listinnej podobe, ak nie je v Dokumente uvedené inak.
 4. V zmysle § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka je písomná forma zachovaná, ak je právny úkon uskutočnený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
 5. Obchodník je oprávnený doručovať Klientovi prostredníctvom Klientskej Zóny aj účtovné doklady. V zmysle § 31 ods. 2 Zákona o účtovníctve v nadväznosti na § 31 ods. 4 uvedeného zákona písomná aj technická (elektronická) forma účtovných záznamov je rovnocenná, pričom technická forma musí umožňovať prevedenie do písomnej formy (tlač); prevedenie do písomnej podoby sa nevyžaduje pri podpisovom zázname. Podpisovým záznamom sa podľa tohto zákona rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis.
 6. Dokument odosielaný Klientom sa považuje za doručený v okamihu jeho riadneho zobrazenia a uloženia v Klientskej Zóne.
 7. Obchodník oznámi Klientovi doručenie Dokumentu formou elektronického oznámenia. V tomto prípade sa považuje Dokument za úspešne doručený v momente, keď Klient obdrží elektronické oznámenie o jeho úspešnom doručení.
 8. Klient vyhlasuje, že Dokumenty odoslané Klientom prostredníctvom Klientskej Zóny, Elektronických služieb a/alebo vložené alebo uschované Klientom v prostredí Klientskej Zóny sú Dokumenty, ktorých charakter je daný výlučne charakterom právneho vzťahu Klienta a Obchodníka, pričom súčasne vyhlasuje, že v plnom rozsahu zodpovedá za ich obsah a je si vedomý toho, že tento obsah nesmie súvisieť s trestnou ani protiprávnou činnosťou Klienta alebo akejkoľvek tretej osoby, za čo týmto preberá zodpovednosť. Obchodník nezodpovedá za stratu, zničenie alebo znehodnotenie Dokumentov, pokiaľ tieto neboli súčasťou elektronickej komunikácie, ktorou zabezpečoval Klient plnenie zákonných povinností alebo povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o riadení o portfólia.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nie je oprávnená zasahovať ani meniť obsah už odoslaných Dokumentov do Klientskej Zóny. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu Dokumentov v zmysle právnych predpisov, zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a  čitateľnosť elektronických Dokumentov počas doby ich archivácie.
 10. Obchodník nenesie zodpovednosť za nedoručenie Dokumentov v prípade, ak k nedoručeniu alebo chybnému doručeniu elektronických Dokumentov dôjde z dôvodov na strane Klienta alebo jeho poskytovateľa internetového pripojenia.
 11. Obchodník nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, v prípade, ak poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Obchodík nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Klienta do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase ku Klientovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Klienta nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 12. Klient vždy v plnej miere zodpovedá za ochranu Dokumentov doručených Klientovi do Klientskej Zóny okrem prípadu, ak k zneužitiu Dokumentov došlo v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti Obchodníka zablokovať prístup bezodkladne po riadnom oznámení Klienta postupom primerane podľa článku II týchto OP.

VI OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Obchodník a Klient sú povinní pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade s GDPR a inými platnými predpismi na úseku ochrany osobných údajov.
 2. Obchodník je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, a to najmä Klientov, resp. kontaktných osôb Klientov, získaných pri poskytovaní služieb podľa Zákona o cenných papieroch a GDRP.
 3. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Obchodníkom sú uvedené na webovom sídle Obchodníka www.sympatia.sk a zodpovedná osoba Obchodníka môže byť kontaktovaná na adrese info@sympatia.sk alebo legal@sympatia.sk

VII VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Písomnou dohodou medzi Klientom a Obchodníkom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto OP vylúčené alebo pozmenené.
 2. Tieto OP sú súčasťou zmluvy o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb alebo iného právneho úkonu zmluvných strán, ak sa na ne odvoláva.
 3. Obchodník je oprávnený jednostranne meniť tieto OP bez súhlasu Klienta.
 4. Právne vzťahy medzi Obchodníkom a Klientom spravujú Zmluvou o elektronickej komunikácii a týmito OP. Ak určitá otázka nebude upravená v Zmluve o elektronickej komunikácii a/alebo v týchto OP, budú sa takéto vzťahy spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Toto ustanovenie sa v prípade, že Klientom je subjekt s bydliskom/sídlom/miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, považuje za voľbu rozhodného práva, ktoré má platiť medzi zmluvnými stranami, a ktorým je právo Slovenskej republiky bez ohľadu na kolízne normy.
 5. Tieto OP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na moja.sympatia.sk, ak nie je v OP uvedený neskorší dátum.

V Bratislave 1.7.2019